Kontakt

Kontakt:

info@atr.gov.ru

+7 (495) 280-81-35

121205, Moskau,
Innovationszentrum "SKOLKOVO" Malewitsch str., 1